آمار لحظه ای ویروس کرونا در جهان بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

جهان
179,697,906
تایید شده
3,891,347
فوت شده
164,393,444
بهبودیافته
11,413,115
اکنون مبتلا

آمار لحظه ای ویروس کرونا در ایران بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

ایران
3,117,336
تایید شده
83,217
فوت شده
2,771,705
بهبودیافته
262,414
اکنون مبتلا