آمار لحظه ای ویروس کرونا در جهان بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

جهان
230,950,876
تایید شده
4,734,397
فوت شده
207,650,810
بهبودیافته
18,565,669
اکنون مبتلا

آمار لحظه ای ویروس کرونا در ایران بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

ایران
5,477,229
تایید شده
118,191
فوت شده
4,846,771
بهبودیافته
512,267
اکنون مبتلا