آمار لحظه ای ویروس کرونا در جهان بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

جهان
135,943,505
تایید شده
2,938,699
فوت شده
109,347,763
بهبودیافته
23,657,043
اکنون مبتلا

آمار لحظه ای ویروس کرونا در ایران بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

ایران
2,049,078
تایید شده
64,232
فوت شده
1,702,062
بهبودیافته
282,784
اکنون مبتلا