آمار لحظه ای ویروس کرونا در جهان بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

جهان
98,924,442
تایید شده
2,123,531
فوت شده
69,992,304
بهبودیافته
26,808,607
اکنون مبتلا

آمار لحظه ای ویروس کرونا در ایران بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی

ایران
1,367,032
تایید شده
57,294
فوت شده
1,158,475
بهبودیافته
151,263
اکنون مبتلا