XTEMOS ELEMENT

POST ELEMENT STYLE MASONRY

127642815_667592320598948_6311935821529323027_n

دیابت و کرونا

🔸دست‌ها رو قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، بعد از حضور در اماکن عمومی و یا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، هنگام مراقبت از کودک یا افراد بیمار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.

🔸حتما در فضاهای عمومی ماسک بزنید و فاصله یک و نیم متر رو حتما رعایت کنید.

🔸همواره انسولين، گلوگومتر، نوارهای تست كتون و قرص گلوگز را در خانه داشته باشيد.

XTEMOS ELEMENT

BLOG DEFAULT

دیابت و کرونا

🔸دست‌ها رو قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، بعد از حضور در اماکن عمومی و یا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، هنگام مراقبت از کودک یا افراد بیمار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.

🔸حتما در فضاهای عمومی ماسک بزنید و فاصله یک و نیم متر رو حتما رعایت کنید.

🔸همواره انسولين، گلوگومتر، نوارهای تست كتون و قرص گلوگز را در خانه داشته باشيد.

XTEMOS ELEMENT

BLOG WITH SMALL IMAGES

دیابت و کرونا

🔸دست‌ها رو قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، بعد از حضور در اماکن عمومی و یا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، هنگام مراقبت از کودک یا افراد بیمار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.

🔸حتما در فضاهای عمومی ماسک بزنید و فاصله یک و نیم متر رو حتما رعایت کنید.

🔸همواره انسولين، گلوگومتر، نوارهای تست كتون و قرص گلوگز را در خانه داشته باشيد.

XTEMOS ELEMENT

BLOG CHESS

دیابت و کرونا

🔸دست‌ها رو قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، بعد از حضور در اماکن عمومی و یا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، هنگام مراقبت از کودک یا افراد بیمار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.

🔸حتما در فضاهای عمومی ماسک بزنید و فاصله یک و نیم متر رو حتما رعایت کنید.

🔸همواره انسولين، گلوگومتر، نوارهای تست كتون و قرص گلوگز را در خانه داشته باشيد.

XTEMOS ELEMENT

BLOG ALTERNATIVE

مقالات

دیابت و کرونا

🔸دست‌ها رو قبل از خوردن غذا، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، بعد از حضور در اماکن عمومی و یا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، هنگام مراقبت از کودک یا افراد بیمار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.

🔸حتما در فضاهای عمومی ماسک بزنید و فاصله یک و نیم متر رو حتما رعایت کنید.

🔸همواره انسولين، گلوگومتر، نوارهای تست كتون و قرص گلوگز را در خانه داشته باشيد.

XTEMOS ELEMENT

CAROUSEL OF POSTS